logo

Voorwaarden

GEBRUIKSVOORWAARDEN & SERVICE

BELANGRIJK! DEZE SERVICEVOORWAARDEN (TOS) BEPALEN UW GEBRUIK VAN DEZE SITE, DIE WORDT VERSTREKT DOOR ONS BEDRIJF. DOOR DEZE SITE TE BETREKKEN, GEEFT U AAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN TE BEVESTIGEN EN AANVAARD. DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN KUNNEN TE ALLEN TIJDE WORDEN GEWIJZIGD DOOR ONS BEDRIJF. UW GEBRUIK VAN DEZE SITE NADAT DERGELIJKE WIJZIGINGEN WORDEN GEMPLEMENTEERD, VORMT UW ERKENNING EN AANVAARDING VAN DE WIJZIGINGEN. RAADPLEEG DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN VOOR ELK GEBRUIK VOOR EVENTUELE WIJZIGINGEN.

TOEGANG TOT DEZE SITE

U MOET ACHTTIEN (18) JAAR OF OUDER ZIJN OM TOEGANG TE KRIJGEN OP DEZE WEBSITE. ALS U ONDER DE ACHTTIEN JAAR BENT, BENT U OM GEEN ENKELE REDEN TOEGANG TOT DEZE WEBSITE. WEGENS DE LEEFTIJDSBEPERKINGEN VOOR HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE, VALT GEEN INFORMATIE DIE DOOR DEZE WEBSITE IS VERKREGEN, ONDER DE ONLINE PRIVACYBESCHERMINGSWET VAN DE KINDEREN (COPPA) EN WORDT ER NIETS GECONTROLEERD.

OM TOEGANG TE KRIJGEN TOT DEZE SITE OF SOMMIGE MIDDELEN DIE DEZE TE BIEDEN HEEFT, KAN U GEVRAAGD WORDEN OM BEPAALDE REGISTRATIEGEGEVENS OF ANDERE INFORMATIE TE VERSTREKKEN. HET IS EEN VOORWAARDE VAN UW GEBRUIK VAN DEZE SITE DAT ALLE INFORMATIE DIE U OP DEZE SITE VERSTREKT JUIST, ACTUEEL EN VOLLEDIG ZAL ZIJN. ALS ONS BEDRIJF VAN MENING IS DAT DE INFORMATIE DIE U VERSTREKT NIET JUIST, ACTUEEL OF VOLLEDIG IS, HEBBEN WE HET RECHT OM U DE TOEGANG TOT DEZE SITE OF EEN VAN HAAR MIDDELEN TE WEIGEREN, EN UW TOEGANG OP ELK MOMENT ZONDER KENNISGEVING TE BEINDIGEN OF OP TE schorten.

BEPERKINGEN OP GEBRUIK

U MAG DEZE SITE GEBRUIKEN VOOR DOELEINDEN DIE UITDRUKKELIJK DOOR DEZE SITE WORDEN TOEGESTAAN. U MAG DEZE SITE VOOR GEEN ENKEL ANDER DOEL GEBRUIKEN, INCLUSIEF COMMERCIEEL DOEL, ZONDER DE UITDRUKKELIJKE VOORAFGAANDE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN ONS BEDRIJF. U MAG BIJVOORBEELD NIET (EN MAG GEEN ENKELE ANDERE PARTIJ TOESTAAN) (I) DEZE SITE CO-MERKEN, OF (II) DEZE SITE FRAME, OF (III) HYPER-LINK NAAR DEZE SITE, ZONDER DE UITDRUKKELIJKE VOORAFGAANDE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN EEN ERKENDE VERTEGENWOORDIGER VAN ONS BEDRIJF. VOOR DE DOELEINDEN VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, BETEKENT "CO-BRANDING" HET WEERGEVEN VAN EEN NAAM, LOGO, HANDELSMERK OF ANDERE WIJZE VAN TOEKENNING OF IDENTIFICATIE VAN EEN PARTIJ OP EEN WIJZE DIE REDELIJKERWIJS EEN GEBRUIKER DE INDRUK WEERGEVEN DAT PARTIJ HEEFT HET RECHT OM DEZE SITE OF INHOUD DIE TOEGANKELIJK IS BINNEN DEZE SITE TE WEERGEVEN, PUBLICEREN OF VERSPREIDEREN. U GAAT ERMEE AKKOORD MET ONS BEDRIJF SAMEN TE WERKEN OM ONGEAUTORISEERDE CO-BRANDING, FRAMING OF HYPER-LINKING ONMIDDELLIJK TE BEINDIGEN.

VERTROUWELIJKE INFORMATIE

HET MATERIAAL EN DE INHOUD (hierna "INHOUD" genoemd) TOEGANKELIJK VANAF DEZE SITE, EN ENIGE ANDERE WERELDWIJDE WEBSITE DIE IN HET BEZIT IS VAN, WORDT BEHEERD, IN LICENTIE GEGEVEN OF WORDT GECONTROLEERD DOOR ONS BEDRIJF, IS DE EIGENDOMSINFORMATIE VAN ONS BEDRIJF OF DE PARTIJ DIE DEZE INHOUD AAN ONS BEDRIJF EN ONS BEDRIJF OF DE PARTIJ DIE DE INHOUD AAN ONS BEDRIJF HEEFT GELEVERD, BEHOUDT ALLE RECHT, TITEL EN BELANG IN DE INHOUD. DIENOVEREENKOMSTIG MAG DE INHOUD NIET WORDEN GEKOPIEERD, GEDISTRIBUEERD, OPNIEUW GEPUBLICEERD, GEUPLOAD, GEPLAATST OF VERZONDEN OP ENIGE MANIER ZONDER DE VOORAFGAANDE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN ONS BEDRIJF, OF TENZIJ ELDERS SCHRIFTELIJK EROP OP ONZE SITE IS GEAUTORISEERD DE INHOUD UITSLUITEND VOOR UW PERSOONLIJKE GEBRUIK. DOOR DIT TE DOEN, MAG U GEEN ENKEL AUTEURSRECHT, HANDELSMERK, HANDELSNAAM, DIENSTMERK OF ENIGE ANDERE EIGENDOMSVERKLARING OF LEGENDE DIE OP DE INHOUD VERSCHIJNT VERWIJDEREN OF VERWIJDEREN OF VERWIJDEREN OF VERWIJDEREN. WIJZIGING OF GEBRUIK VAN DE INHOUD BEHALVE ZOALS UITDRUKKELIJK GELEVERD IN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, SCHENDT DE INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN VAN ONS BEDRIJF. NOCH TITEL NOCH INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN WORDEN AAN U OVERGEDRAGEN DOOR TOEGANG TOT DEZE SITE.

HYPER-LINKS

DEZE SITE KAN HYPER-GEKOPPELD ZIJN NAAR ANDERE SITES DIE NIET ONDERHOUDEN DOOR OF VERBONDEN ZIJN AAN ONS BEDRIJF. HYPER-LINKS NAAR DERGELIJKE SITES WORDEN GELEVERD ALS EEN DIENST AAN GEBRUIKERS EN WORDEN NIET GESPONSORD DOOR OF AANGESLOTEN OP DEZE SITE OF ONS BEDRIJF. ONS BEDRIJF HEEFT GEEN ENKEL VAN DERGELIJKE SITES BEOORDELD EN IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR DE INHOUD VAN DIE SITES. HYPER-LINKS ZIJN TOEGANG OP EIGEN RISICO VAN DE GEBRUIKER, EN ONS BEDRIJF GEEFT GEEN VERKLARINGEN OF GARANTIES MET BETREKKING TOT DE INHOUD, VOLLEDIGHEID OF NAUWKEURIGHEID VAN DEZE HYPER-LINKS OF DE SITES DIE HYPER-LINKS AAN DEZE SITE ZIJN. BOVENDIEN IS HET OPNEMEN VAN ENIGE HYPER-LINK NAAR EEN SITE VAN DERDEN NIET NOODZAKELIJK GOEDKEURING DOOR ONS BEDRIJF VAN DIE SITE.

INZENDINGEN

HIERBIJ VERLEENT U AAN ONS BEDRIJF HET ROYALTY-VRIJE, EEUWIGE, ONHERROEPBARE, WERELDWIJDE, NIET-EXCLUSIEVE RECHT EN DE LICENTIE OM TE GEBRUIKEN, REPRODUCEREN, WIJZIGEN, AANPASSEN, PUBLICEREN, VERTALEN, CREREN VAN AFGELEIDE WERKEN VAN, VERSPREIDING, BIJDRAGE EN PLAATS OPMERKINGEN, SUGGESTIES, IDEEN, GRAFIEK OF ANDERE INFORMATIE DIE VIA DEZE SITE AAN ONS BEDRIJF GECOMMUNICEERD WORDT (Samen, HIERNA GENOEMD ALS DE "INDIENING"), EN OM ENIGE INDIENING OP TE NEMEN IN ANDERE WERKEN IN ENIGE VORM, MEDIA OF GEEN BEKENDE TECHNOLOGIE ONTWIKKELDE. ONS BEDRIJF ZAL NIET VERPLICHT WORDEN ENIGE INZENDING ALS VERTROUWELIJK TE BEHANDELEN, EN KAN ELKE INZENDING IN HAAR ACTIVITEITEN GEBRUIKEN (INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT PRODUCTEN OF RECLAME) ZONDER ENIGE AANSPRAKELIJKHEID VOOR ROYALTIES OF ENIGE ANDERE GEVOLG AANSPRAKELIJKHEID ALS GEVOLG VAN OVEREENKOMSTEN DIE KUNNEN VOORKOMEN IN TOEKOMSTIGE BEDRIJFSACTIVITEITEN.

ONS BEDRIJF ZAL ELKE PERSOONLIJKE INFORMATIE DIE U VIA DEZE SITE INDIENT, BEHANDELEN IN OVEREENSTEMMING MET HAAR PRIVACYBELEID ZOALS BESCHREVEN OP DEZE SITE.

VRIJWARING

U BEGRIJPT DAT ONS BEDRIJF NIET GARANDEERT OF NIET GARANDEERT DAT BESTANDEN DIE BESCHIKBAAR ZIJN VOOR DOWNLOADING VAN INTERNET VRIJ ZULLEN ZIJN VAN VIRUSSEN, WORMEN, TROJAN PAARDEN OF ANDERE CODE DIE KUNNEN ONTSTAAN BESMETTEND OF VERNIETIGEND. U BENT VERANTWOORDELIJK VOOR HET IMPLEMENTEREN VAN VOLDOENDE PROCEDURES EN CONTROLEPUNTEN OM TE VOLDOEN AAN UW BIJZONDERE VEREISTEN VOOR DE NAUWKEURIGHEID VAN DE GEGEVENS-INVOER EN -UITGANG, EN VOOR HET HANDHAVEN VAN EEN EXTERN OP DEZE WEBSITE VOOR DE RECONSTRUCTIE VAN VERLOREN GEGEVENS. ONS BEDRIJF NEEMT GEEN ENKELE VERANTWOORDELIJKHEID OF RISICO VOOR UW GEBRUIK VAN HET INTERNET.

DE INHOUD IS NIET NOODZAKELIJK VOLLEDIG EN UP-TO-DATE EN MAG NIET WORDEN GEBRUIKT TER VERVANGING VAN SCHRIFTELIJKE RAPPORTEN, VERKLARINGEN OF MEDEDELINGEN DIE DOOR HET BEDRIJF WORDEN VERSTREKT. BELEGGERS, LENERS EN ANDERE PERSONEN MOETEN DE INHOUD OP DEZELFDE WIJZE GEBRUIKEN ALS ANDERE ONDERWIJSMIDDELEN EN MOETEN NIET VERTROUWEN OP DE INHOUD VOOR HET UITSLUITEN VAN HUN EIGEN PROFESSIONELE OORDEEL. DE INFORMATIE DIE WORDT VERKREGEN DOOR HET GEBRUIK VAN DEZE SITE IS NIET UITGEBREID EN DEKT NIET ALLE KWESTIES, ONDERWERPEN OF FEITEN DIE RELEVANT KUNNEN ZIJN VOOR UW DOELSTELLINGEN.

UW GEBRUIK VAN DEZE SITE IS OP EIGEN RISICO. DE INHOUD WORDT GELEVERD "AS IS" EN ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIES, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET. ONS BEDRIJF WIJST ALLE GARANTIES AF, INCLUSIEF IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, TITEL OF NIET-INBREUK. ONS BEDRIJF GARANDEERT NIET DAT DE FUNCTIES OF INHOUD VAN DEZE SITE ONONDERBROKEN OF FOUTVRIJ ZULLEN ZIJN, DAT DEFECTEN ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD, OF DAT DEZE SITE OF DE SERVER DIE DEZE BESCHIKBAAR MAAKT VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN OF ANDERE POTEN. ONS BEDRIJF GARANDEERT OF MAAKT GEEN ENKELE VERKLARING MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK OF HET RESULTAAT VAN HET GEBRUIK VAN DE INHOUD IN TERMEN VAN NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID OF ANDERSZINS. DE INHOUD KAN TECHNISCHE ONNAUWKEURIGHEDEN OF TYPOGRAFISCHE FOUTEN BEVATTEN, EN HET BEDRIJF KAN TE ALLEN TIJDE WIJZIGINGEN OF VERBETERINGEN AANBRENGEN. U, EN NIET ONS BEDRIJF, DRAAGT DE VOLLEDIGE KOSTEN VAN ALLE NOODZAKELIJKE ONDERHOUD, REPARATIE OF CORRECTIE IN GEVAL VAN VERLIES OF SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN DEZE SITE OF DE INHOUD DAARVAN. ONS BEDRIJF GEEFT GEEN GARANTIES DAT UW GEBRUIK VAN DE INHOUD GEEN INBREUK ZAL OP DE RECHTEN VAN ANDEREN EN AANVAARDT GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID OF VERANTWOORDELIJKHEID VOOR FOUTEN OF WEGLATINGEN IN DERGELIJKE INHOUD.

ALLE INFORMATIE OP DEZE SITE, HISTORISCH VAN AARD OF TOEKOMSTGERICHT, SPREEKT UITSLUITEND VANAF DE DATUM DAT DE INFORMATIE OP DEZE SITE IS GEPLAATST, EN HET BEDRIJF ONDERNEEMT GEEN ENKELE VERPLICHTING OM DERGELIJKE INFORMATIE NADAT DEZE IS GEPLAATST BIJ TE WERKEN OF DEZE TE VERWIJDEREN INFORMATIE VAN DEZE SITE ALS DEZE NIET, OF NIET MEER, NAUWKEURIG OF COMPLEET IS.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

HET BEDRIJF, HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN, GELIEERDE ONDERNEMINGEN, LICENTIEGEVERS, DIENSTVERLENERS, CONTENT-PROVIDERS, WERKNEMERS, AGENTEN, OFFICIREN EN DIRECTEUREN ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE INCIDENTELE, DIRECTE, INDIRECTE, BEPAALDE, WERKELIJKE, SPECIALE GEVOLG VERLIES VAN INKOMSTEN OF INKOMEN, PIJN EN LIJDEN, EMOTIONEEL NOOD OF GELIJKAARDIGE SCHADE, ZELFS ALS HET BEDRIJF OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. IN GEEN GEVAL ZAL DE COLLECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID VAN HET BEDRIJF EN HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN, GELIEERDE ONDERNEMINGEN, LICENTIEGEVERS, DIENSTVERLENERS, CONTENT PROVIDERS, WERKNEMERS, AGENTEN, OFFICIEREN EN DIRECTEUREN, AAN ENIGE PARTIJ ANDERS DAN HOGER DAN $ 100 OF HET BEDRAG DAT U AAN HET BEDRIJF HEBT BETAALD VOOR DE TOEPASSELIJKE INHOUD, PRODUCT OF DIENST UIT WAARUIT AANSPRAKELIJKHEID ONTSTAAN.

VERGOEDING

U ZAL HET BEDRIJF, HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN, GELIEERDE ONDERNEMINGEN, LICENTIEGEVERS, CONTENT PROVIDERS, DIENSTVERLENERS, WERKNEMERS, AGENTEN, OFFICIERS, DIRECTEUREN EN CONTRACTOREN (HIERNA GENOEMD ALS DE "VRIJWAREN") VRIJWAREN EN BEHOUDEN U, MET INBEGRIP VAN ENIG GEBRUIK VAN INHOUD ANDERS DAN UITDRUKKELIJK IS TOEGESTAAN IN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT DE GEVRAAGD PARTIJEN GEEN AANSPRAKELIJKHEID HEBBEN IN VERBAND MET EEN DERGELIJKE SCHENDING OF ONGEAUTORISEERD GEBRUIK, EN U GAAT ERMEE AKKOORD OM ALLE VERLIES, SCHADE, OORDELEN, TOEKENNINGEN, KOSTEN, UITGAVEN, DAARMEE. U ZULT OOK DE GEVRAAGD PARTIJEN SCHADELIJK MAKEN VAN EN TEGEN ALLE CLAIMS DIE DOOR DERDE PARTIJEN INGEDIEND WORDEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW GEBRUIK VAN DE INFORMATIE WAARVAN DEZE SITE WORDT TOEGANG.

HANDELSMERKEN

HANDELSMERKEN, DIENSTMERKEN EN LOGO'S DIE OP DEZE SITE VERSCHIJNEN ZIJN EIGENDOM VAN HET BEDRIJF OF DE PARTIJ DIE DE HANDELSMERKEN, DIENSTMERKEN EN LOGO'S AAN HET BEDRIJF HEEFT GELEVERD. BEDRIJF EN ENIGE PARTIJ DIE HANDELSMERKEN, DIENSTMERKEN EN LOGO'S VERSTREKT AAN HET BEDRIJF BEHOUDEN ALLE RECHTEN MET BETREKKING TOT ELK VAN HUN RESPECTIEVE HANDELSMERKEN, DIENSTMERKEN EN LOGO'S DIE OP DEZE SITE VERSCHIJNEN.

INFORMATIE DIE U VERSTREKT

U MAG GEEN MATERIAAL POST, VERZENDEN, INDIENEN, PUBLICEREN OF VERZENDEN IN VERBAND MET DEZE SITE DAT:

· U HEBT GEEN RECHT OM TE POST, MET INBEGRIP VAN EIGENDOMSMATERIAAL VAN ENIGE DERDE PARTIJ;

· VORDERT ILLEGALE ACTIVITEITEN AAN OF BESPREEKT EEN VOORNEMEN OM EEN ONWETTIGE HANDELING TE BETREFFEN;

· IS VULGAAR, OBSCENE, PORNOGRAFISCHE OF ONRECHTMATIGE;

· HEEFT NIET RECHTSTREEKS OP DEZE SITE;

· ANDEREN BEDREIGT OF MISBRUIKT, SLECHT, SLECHT, PRIVACY BINNENVALT, STAALT, OBSCENE, PORNOGRAFIE, RACISTISCH, MISLEIDEND, INTIMIDEND, DREIGEND OF BESLISSEND IS;

· PROBEERT KINDEREN UIT TE BUITEN OF TE BRANDEN DOOR HEN BLOOT TE STELLEN AAN ONGESCHIKTE INHOUD, PERSOONLIJK Identificeerbare DETAILS TE VRAGEN OF ANDERSZINS;

· INBREUK OP IEDER INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT OF ANDER RECHT VAN ENIGE ENTITEIT OF PERSOON, MET INBEGRIP VAN HET SCHENDEN VAN IEDEREENS AUTEURSRECHTEN OF HANDELSMERKEN OF HUN PUBLICITEITSRECHTEN;

· EEN WETGEVING SCHENDT OF MOET WORDEN BESCHOUWD ALS EEN OVERTREDING VAN ENIGE WET;

· UW VERBINDING MET EEN ANDERE ENTITEIT OF PERSOON IMPERSONEERT OF EEN VERKEERDE VOORSTELLING VAN UW VERBINDING OF ANDERSZINS MANIPULEERT HEADERS OF IDENTIFICATIES OM DE OORSPRONG VAN DE INHOUD TE VERhullen;

· ADVERTEERT COMMERCILE INSPANNING (BIJV. HET AANBOD VAN PRODUCTEN OF DIENSTEN TE KOOP) OF ANDERSZINS BEZIG MET COMMERCILE ACTIVITEITEN (BIJV., HET UITVOEREN VAN RAFFLES OF WEDSTRIJDEN, HET TONEN VAN SPONSORBANNERS EN/OF HET VERZOEKEN VAN DIT UITZONDERLIJKE GOEDEREN OF SERVICES) WEBSITE;

· SOLICITS FONDSEN, ADVERTEERDERS OF SPONSORS;

· OMVAT PROGRAMMA'S DIE VIRUSSEN, WORMEN EN/OF TROJAN PAARDEN OF ENIGE ANDERE COMPUTERCODE, BESTANDEN OF PROGRAMMA'S BEVATTEN DIE ZIJN ONTWORPEN OM DE FUNCTIONALITEIT VAN COMPUTERSOFTWARE OF HARDWARE OF TELECOMMUNICATIE TE ONDERBREKEN, VERNIETIGEN OF BEPERKEN;

· DE NORMALE DOORSTROOM VAN DE DIALOOG VERSTOORD, DOOR EEN SCHERM SNELLER SCROLLEN DAN ANDERE GEBRUIKERS KUNNEN TYPEN OF ANDERSZINS HANDELEN OP EEN MANIER DIE DE MOGELIJKHEID VAN ANDERE MENSEN OM VIA DEZE SITE IN REAL-TIME ACTIVITEITEN TE NEMEN, BENVLOEDT;

· OMVAT BESTANDEN IN MP3-FORMAAT;

· BEDRAGEN VOOR EEN 'PIRAMIDE' OF SOORTGELIJKE REGELING;

· ALLE BELEID OF REGELGEVING DIE VAN TIJD TOT TIJD WORDT VASTGESTELD MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN DEZE SITE OF ENIGE NETWERKEN DIE MET DEZE SITE VERBONDEN zijn, NIET OVERLEGT; OF

· BEVAT HYPER-LINKS NAAR ANDERE SITES DIE INHOUD BEVATTEN DIE VALT BINNEN DE BOVENSTAANDE BESCHRIJVINGEN.

HOEWEL ONDER GEEN ENKELE VERPLICHTING DIT TE DOEN, BEHOUDT ONS BEDRIJF HET RECHT VOOR OM HET GEBRUIK VAN DEZE SITE TE CONTROLEREN OM DE NALEVING VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN TE BEPALEN, EVENALS HET RECHT OM INFORMATIE TE VERWIJDEREN OF TE WEIGEREN, OM WELKE REDEN dan ook. ONGEACHT DEZE RECHTEN BLIJFT U ALLEEN VERANTWOORDELIJK VOOR DE INHOUD VAN UW INZENDINGEN. U ERKENT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT NOCH HET BEDRIJF, NOCH ENIGE DERDE PARTIJ DIE INHOUD AAN HET BEDRIJF VERSTREKT, ENIGE AANSPRAKELIJKHEID ZAL AANVAARDEN OF AANSPRAKELIJK HEBBEN VOOR ENIGE HANDELING OF NALATEN DOOR HET BEDRIJF OF DERGELIJKE DERDE PARTIJ MET BETREKKING TOT ENIGE INDIENING.

VEILIGHEID

WACHTWOORDEN DIE VOOR DEZE SITE WORDEN GEBRUIKT, ZIJN UITSLUITEND VOOR INDIVIDUEEL GEBRUIK. U BENT VERANTWOORDELIJK VOOR DE VEILIGHEID VAN UW WACHTWOORD (INDIEN AANWEZIG). HET BEDRIJF HEEFT HET RECHT OM UW WACHTWOORD TE CONTROLEREN EN, NAAR EIGEN BESLISSING, TE VEREISEN DAT U HET WIJZIGT. ALS U EEN WACHTWOORD GEBRUIKT DAT HET BEDRIJF ONZEKER VINDT, IS HET BEDRIJF RECHT OM HET WACHTWOORD TE VEREISEN EN/OF UW ACCOUNT TE BEINDIGEN.

HET IS VERBODEN OM DIENSTEN OF FACILITEITEN DIE IN VERBAND MET DEZE SITE WORDEN GELEVERD, TE GEBRUIKEN OM DE BEVEILIGING TE COMPROMISEREN OF MET SYSTEEMBRONNEN EN/OF ACCOUNTS TE MAKEN. HET GEBRUIK OF DE VERSPREIDING VAN GEREEDSCHAPPEN DIE ONTWIKKELD ZIJN OM DE VEILIGHEID IN TE KOMEN (bijv. PROGRAMMA'S VOOR HET GASTEN VAN WACHTWOORDEN, CRACK-TOOLS OF TOOLS VOOR HET ONDERZOEKEN VAN NETWERKEN) IS TEN STRENGSTE VERBODEN. INDIEN U BETROKKEN WORDT BIJ ENIGE SCHENDING VAN DE SYSTEEMBEVEILIGING, BEHOUDT HET BEDRIJF HET RECHT VOOR OM UW GEGEVENS TE GEVEN AAN SYSTEEMBEHEERDERS OP ANDERE SITES OM HEN TE HELPEN BIJ HET OPLOSSEN VAN BEVEILIGINGSINCIDENTEN. BEDRIJF BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR OM VERMOEDELIJKE SCHENDINGEN VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN TE ONDERZOEKEN.

HET BEDRIJF BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR OM VOLLEDIG SAMEN TE WERKEN MET ENIGE WETTELIJKE HANDHAVING OF GERECHTELIJKE ORDE DIE HET BEDRIJF VERZOEKT OF LEIDT OM DE IDENTITEIT VAN IEDEREEN DIE E-MAILBERICHTEN PLAATST, OF HET PUBLICEREN OF ANDERSZINS BESCHIKBAAR MAAKT VAN DIT MATERIAAL, OPENBAAR TE MAKEN.

DOOR DEZE OVEREENKOMST TE ACCEPTEREN, HOUDT U HET SCHADELIJKE BEDRIJF AF VAN ALLE CLAIMS DIE VOORTVLOEIEN UIT ENIGE HANDELING DOOR HET BEDRIJF TIJDENS OF ALS GEVOLG VAN HAAR ONDERZOEKEN EN/OF UIT ENIGE HANDELING DIE WORDT GENOMEN ALS [COMPANY] VAN OF ONDERZOEKEN DOOR EEN BEDRIJF.

DIVERSEN

DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN ZULLEN WORDEN BEHEERD EN UITGELEGD VOLGENS DE WETTEN VAN NEW JERSEY, VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA, ONGEACHT ENIGE PRINCIPE VAN WETTELIJKE CONFLICTEN. U STEMT SPECIAAL IN MET PERSOONLIJKE JURISDICTIE IN NEW JERSEY IN VERBAND MET EEN GESCHIL TUSSEN U EN BEDRIJF DAT VOORTVLOEIT UIT DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN OF MET BETREKKING TOT HET ONDERWERP. DE PARTIJEN BIJ DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN KOMEN ELK OVEREEN DAT DE UITSLUITENDE PLAATS VOOR ENIG GESCHIL TUSSEN DE PARTIJEN DIE VOORTVLOEIEN UIT DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN OF DIE BETREKKING HEBBEN OP HET ONDERWERP VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN IN DE STAAT EN DE FEDERALE RECHTBANKEN IN C JERSEY. INDIEN ENIG DEEL VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN ONWETTIG, NIETIG OF ONAFHANKELIJK IS, WORDT DAT DEEL ALS SCHEIDBAAR BESCHOUWD EN ZAL HET DE GELDIGHEID EN HANDHAVAARHEID VAN DE OVERIGE BEPALINGEN NIET BENVLOEDEN. DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN VORMEN DE VOLLEDIGE OVEREENKOMST ONDER DE PARTIJEN MET BETREKKING TOT DIT ONDERWERP. ONGEACHT HET VOORGAANDE, ZULLEN ALLE AANVULLENDE VOORWAARDEN OP DEZE SITE VAN TOEPASSING ZIJN OP DE ITEMS WAAROP ZE BETREKKING HEBBEN. HET BEDRIJF KAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN TE ALLEN TIJDE HERZIEN DOOR DIT BIJWERKEN.